Metyloamina, Bezwodna

Bezbarwny gaz lub ciecz. Ostry rybi zapach przypominający zapach amoniaku. Ciecz wrze w temperaturze 20,3°F, dlatego szybko odparowuje, gdy nie jest ograniczona. Pary są cięższe od powietrza i mogą gromadzić się na nisko położonych obszarach. Łatwo zapala się w większości warunków. W przypadku długotrwałego narażenia na intensywne ciepło pojemniki mogą gwałtownie pęknąć i wybuchnąć. Stosowany do produkcji farmaceutyków, insektycydów, zmywaczy do farb, środków powierzchniowo czynnych, chemii gumowej.

Alerty dotyczące reaktywności

Łatwopalny
Reagujący na powietrze

Reakcje na powietrze i wodę

Łatwopalny. Bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie; rozwiązania są silnie zasadowe, a zatem żrące. Opary ciekłe w powietrzu.

Zagrożenie pożarowe

ZAPALNY. W OGNIU MOGĄ BYĆ WYTWARZANE TRUJĄCE GAZY. Pojemniki mogą eksplodować w ogniu. Może wystąpić cofnięcie się płomienia wzdłuż szlaku oparów. Para może eksplodować, jeśli zostanie zapalona w zamkniętym pomieszczeniu. Mogą powstawać toksyczne tlenki azotu. Pary są cięższe od powietrza i mogą przemieszczać się na znaczną odległość do źródła zapłonu i cofać się w wyniku cofnięcia płomienia.

Zagrożenie dla zdrowia

OPARY: Działa drażniąco na oczy, nos i gardło. Wdychanie spowoduje kaszel lub trudności w oddychaniu. PŁYN: Spali skórę i oczy.

Profil reaktywności

METYLOAMINA neutralizuje kwasy w reakcjach egzotermicznych, tworząc sole i wodę. Może być niekompatybilny z izocyjanianami, chlorowcowanymi substancjami organicznymi, nadtlenkami, fenolami (kwasowymi), epoksydami, bezwodnikami i halogenkami kwasowymi. W połączeniu z silnymi środkami redukującymi, takimi jak wodorki, generowany jest palny gazowy wodór.

Należy do następujących grup reaktywnych
Aminy, fosfiny i pirydyny

Izolacja i ewakuacja

Jako natychmiastowy środek ostrożności odizolować obszar rozlania lub wycieku na co najmniej 100 metrów we wszystkich kierunkach.

DUŻY WYCIEK: Rozważ początkową ewakuację z wiatrem przez co najmniej 800 metrów.

POŻAR: W przypadku pożaru cysterny, wagonu kolejowego lub cysterny, należy ODIZOLOWAĆ na odległość 1600 metrów we wszystkich kierunkach.

Odzież ochronna
Skóra: Jeśli substancja chemiczna jest w roztworze, należy nosić odpowiednią odzież ochronną, aby zapobiec kontaktowi ze skórą i zapobiec zamarznięciu skóry przed kontaktem z płynem lub kontaktem z naczyniami zawierającymi płyn.

Oczy: Jeśli substancja chemiczna jest w roztworze, należy nosić odpowiednią ochronę oczu, aby zapobiec kontaktowi oczu z płynem, który mógłby spowodować oparzenia lub uszkodzenie tkanki w wyniku odmrożenia.

Umyć skórę: Jeśli substancja chemiczna jest w roztworze, pracownik powinien natychmiast umyć skórę, gdy zostanie zanieczyszczona.

Zdjąć: Zamoczoną odzież roboczą należy natychmiast zdjąć ze względu na jej zagrożenie palnością (tj. w przypadku cieczy o temperaturze zapłonu < 100°F)

Zmiana: Nie ma zaleceń określających potrzebę zmiany odzieży przez pracownika po zmianie roboczej.

Zapewnić: Urządzenia do szybkiego zraszania i/lub fontanny do przemywania oczu powinny być zapewnione w bezpośrednim obszarze roboczym do użycia w sytuacjach awaryjnych, gdy istnieje jakakolwiek możliwość narażenia na bardzo zimne lub szybko odparowujące ciecze.

Pierwsza pomoc
OCZY: Najpierw sprawdź poszkodowanego pod kątem soczewek kontaktowych i usuń je, jeśli są. Przemyj oczy ofiary wodą lub roztworem soli fizjologicznej przez 20 do 30 minut, jednocześnie dzwoniąc do szpitala lub centrum kontroli zatruć. Nie należy nakładać maści, olejków ani leków do oczu ofiary bez specjalnego zalecenia lekarza. NATYCHMIAST przetransportować poszkodowanego po przemyciu oczu do szpitala, nawet jeśli nie pojawią się żadne objawy (takie jak zaczerwienienie lub podrażnienie).

SKÓRA: NATYCHMIAST zalać skażoną skórę wodą podczas zdejmowania i izolowania całej skażonej odzieży. Delikatnie umyj dokładnie wszystkie dotknięte obszary skóry mydłem i wodą. NATYCHMIAST zadzwoń do szpitala lub centrum kontroli zatruć, nawet jeśli nie pojawią się żadne objawy (takie jak zaczerwienienie lub podrażnienie). NATYCHMIAST przewieź poszkodowanego do szpitala na leczenie po umyciu dotkniętych obszarów.

WDYCHANIE: NATYCHMIAST opuścić skażony teren; weź głębokie wdechy świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów (takich jak świszczący oddech, kaszel, duszność lub pieczenie w jamie ustnej, gardle lub klatce piersiowej) należy wezwać lekarza i przygotować się do przetransportowania poszkodowanego do szpitala. Ratownikom wchodzącym do nieznanej atmosfery zapewnić odpowiednią ochronę dróg oddechowych. W miarę możliwości należy używać samodzielnego aparatu oddechowego; jeśli nie jest dostępny, stosuj poziom ochrony większy lub równy temu, który zalecany jest w dziale Odzież ochronna.

SPOŻYCIE: NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. Żrące chemikalia niszczą błony jamy ustnej, gardła i przełyku, a lotne chemikalia niosą ze sobą wysokie ryzyko zassania do płuc ofiary podczas wymiotów. Tak więc ryzyko nasilenia problemów medycznych przez wywołanie wymiotów lotnej żrącej substancji chemicznej jest bardzo wysokie. Jeśli ofiara jest przytomna i nie ma drgawek, należy podać 1 lub 2 szklanki wody, aby rozcieńczyć substancję chemiczną i NATYCHMIAST wezwać szpital lub centrum kontroli zatruć. NATYCHMIAST przewieź poszkodowanego do szpitala. Jeśli poszkodowany ma konwulsje lub jest nieprzytomny, nie podawać niczego doustnie, upewnić się, że drogi oddechowe poszkodowanego są otwarte i położyć poszkodowanego na boku z głową niższą niż tułów. NIE WYWOŁYWAĆ WYMIOTÓW. NATYCHMIAST przewieź poszkodowanego do szpitala.